Nano Bilimi ve Nano Mühendislik Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Nano Bilimi ve Nano Mühendislik Anabilim Dalına bağlı Nano Bilimi ve Nano Mühendislik Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Nanobilim ve Nanomühendislik (NSE) Anabilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Nanobilim ve Nanomühendislik Lisansüstü programı araştırma konularının diğer lisansüstü programlardan temel farkları şu şekildedir:
1. Malzeme ve ilgili proseslerin ve/veya olayların nano ölçekte incelenmesi
2. Karakterizasyon çalışmalarında kullanılan cihazların nano ölçekte analize uygun olması
3. Tasarım, simulasyon ve üretim aşamalarının nano ölçekte boyutlandırılması
4. Disiplinlerarası, çok amaçlı, temel araştırma ve ürün odaklı araştırmalara olanak sağlaması
5. Farklı bölümlerden araştırmacıları aynı laboratuvar ve çalışma ortamında biraraya getirerek sinerji oluşturulması
Program disiplinlerarası nitelikte olup, Nanobilim ve Nanomühendislik alanlarında mezunlar verecektir. NSE programı kapsamında DPT desteğiyle kurulmuş olan ileri teknolojiye sahip 100/1000 sınıfı temiz oda içeren İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (İTÜnano) bulunmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.25/4 (82.5/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Biyoteknoloji, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 10

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Graduate GPA must be minimum 3.2/4 (81.33/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.25/4 (82.5/100). Graduation must be All Engineering, Biotechnology, Computational Science and Engineering, Material Science and Engineering, Materials Science and Technologies, Nanoscience and Nanotechnology.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Son yıllarda metalleri, yarıiletkenleri, seramikleri, polimerleri ve kompozitleri içeren nanoyapılı malzemelerin elektronik ve haberleşme, bilişim, biyoteknoloji, enerji, tıp, inşaat ve çevre gibi konulardaki uygulamaları üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Nanoteknoloji sağlıkta, hastalık teşhis ve tedavisinde, ilaç sanayisinde, gıda ve tarımda, elektronik ve haberleşmede, bilgi işlemede ve depolamada, çoklu işlevi olan yeni malzeme geliştirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında olduğu gibi savunma teknolojilerinde de vazgeçilmez olacaktır. Programdan mezun olan öğrenciler fizik, kimya ve biyolojik bilimlerde temel veya uygulamalı alanlardaki kuruluşlarda iş bulma olanaklarına sahip olacaklardır. Belli başlı istihdam olanakları (belirtilen sektörlerle sınırlı kalmamakla birlikte) aşağıdaki gibidir:
- Biyoteknoloji
- Enerji
- Tıp
- Eczacılık
- Çevre
- Gıda
- Tekstil
- Savunma sanayi
- Kimya, fizik, biyoloji
- Malzeme geliştirme
- Metalürji
- Elektronik ve haberleşme
- Bilişim
- İnşaat


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 18- Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması şartı aranır.
b) Her bir anabilim dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, enstitü yönetim kurulu ve üniversite senatosu onayı ile yürürlüğe girer.
c) Savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay süre verilir. Altı aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
d) Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
e) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyiciler de soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.
f) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Son yıllarda metalleri, yarıiletkenleri, seramikleri, polimerleri ve kompozitleri içeren nanoyapılı malzemelerin elektronik ve haberleşme, bilişim, biyoteknoloji, enerji, tıp, inşaat ve çevre gibi konulardaki uygulamaları üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Nanoteknoloji sağlıkta, hastalık teşhis ve tedavisinde, ilaç sanayisinde, tarımda, elektronik ve haberleşmede, bilgi işlemede ve depolamada, çoklu işlevi olan yeni malzeme geliştirmede ve endüstrinin çeşitli alanlarında olduğu gibi savunma teknolojilerinde de vazgeçilmez olacaklardır. Bir yandan moleküllerden nanomakina yapma çalışmaları yürürken diğer yandan nanoboyutlara inilerek üretilen bilgisayarların bilgi işlem hızları ve bilgi depolama yetenekleri mevcut olanların kat kat üstüne çıkarılabilecektir. Küçük hacimli bilgisayarlarla donatılmış nanorobotlar sivil ve savunma alanlarında birçok ihtiyacı yerine getirecektir. Dış kaynaklı savunma sistemlerinin görünmeyen ve tespit edilemeyen kısımlarına yerleştirilmiş bu gibi cihazların milli savunmamıza oluşturacağı tehdit ve zararların büyüklüğünü hayal etmek zor olup gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Ulusal nanoteknoloji stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunacak eğitim programlarının açılması önem taşımaktadır. Örneğin, kişilere göre seçici olarak tahrip edici çeşitli mikropların ve ilaçların piyasaya çıkması ve bunların bertaraf edilememesi çok düşündürücü ve ürkütücüdür. Öte yandan, nanosensör ve bilgisayarlarla ve uzaktan algılama yeteneğine sahip sistemlerle donatılmış ve hedeflerini çok yüksek hassasiyet ve hızla tespit ve tahrip edebilen veya kendi savunmasını hızla ve doğru alabilen güçler karşısında yeterli savunma sistemleri geliştirmek ülkemizin geleceği açısından tarihi bir önem arz etmektedir. Nanomalzemelerden yapılan zırh veya daha hafif ve dayanıklı malzemeden yapılmış savunma sistemleri ile bir ülkenin savunma gücünün önemli oranda güçleneceği aşikardır. Ayrıca, nanobiyoteknolojinin önümüzdeki 20-50 yıllık dönemde hayatımızı en çok etkileyecek bilim alanı olacağı öngörülmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere nanobiyoteknoloji alanında araştırma geliştirme faaliyetleri ve yapılan yatırımlar ivme kazanarak artmaktadır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20151
20161
20172
20182
20191
20204
20211
20222


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, nanobilim ve nanomühendislik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirip, derinleştirerek, yenilik getirecek özgün tanımlar oluşturup, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
P.Ç.2 Nanobilim ve nanomühendislik alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirip kullanarak, yenilik getiren bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırıp, kavrayarak tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayarak yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapıp çalışmalarında araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
P.Ç.3 Nanobilim ve nanomühendislik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı nanobilim ve nanomühendislik alanına uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek, nanobilim ve nanomühendislik alanındaki ilerlemeye katkıda bulunup, en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilginin sınırlarını genişletebilme
P.Ç.4 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yaparak yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak nanobilim ve nanomühendislik alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
P.Ç.5 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme
P.Ç.6 Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurup tartışarak, uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile nanobilim ve nanomühendislik alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
P.Ç.7 Nanobilim ve nanomühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunarak, sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini de kullanıp, işlevsel etkileşim kurarak toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Birgül Benli
E-mail: benli@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/benli


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer Şahin
E-mail: omersahin@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/omersahin