Sanat Tarihi Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalına bağlı Sanat Tarihi Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Sanat Tarihi Anabilim Dalı 1986–1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından açılmış ve ona bağlı olarak Sanat Tarihi lisansüstü eğitimine başlanmıştır. Sanat Tarihine geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda Prof. Dr. Semra Ögel (1986–1999), Prof. Dr. Ayla Ödekan (1999–2008), Prof. Dr. Filiz Özer (2008–2010) ve Prof. Dr. Zeynep Kuban (2010-) yöneticilik görevini üstlenmiştir. Sanat Tarihi Doktora Programı, verilen derslere ek olarak, “Sanatı Anlamak”, “Sanat Tarihinde Gençler” gibi seminer dizileri, “Orient/ Occident”, Correlating Cultural and Ideological Positions: André Lhote, Paris and his Former International Students" gibi uluslararası sempozyumlar ve “Göcek’te Sanat Tarihi ve Felsefe Buluşmaları” gibi yaz okulları ve DAAD katkılarıyla Berlin'e teknik gezi programıyla zenginleşmiştir. Programın, Almanya’da Berlin Teknik Üniversitesi, Trier Üniversitesi, Lüneburg Leuphana Üniversitesi, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU), Fransa'da Bordeaux Michel Montaigne Üniversitesi ve İtalya’da Milan Nuova Accademia di Belle Arti sanat tarihi bölümleri ile uluslararası anlaşmaları bulunmaktadır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sözel Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. -Lisans veya Yüksek Lisans eğitiminden birinin sosyal bilimlerinde yapılmış olması tercih edilmektedir. - En az 1000 sözcükten oluşan, yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlatan bir yazı. (Sisteme yüklenecek.) - En az 1000 sözcükten oluşan, çalışma önerisi içeren bir niyet mektubu. (Sisteme yüklenecek.) - İki adet referans mektubu (Referans veren tarafından sisteme yüklenecek veya kapalı zarfta, ıslak imzalı olarak mülakata getirilecek). - İTÜ içinden bir öğretim üyesinin doktora çalışmasını birlikte yürütmeyi kabul ettiğine dair bir mektup (Mülakata getirilecek). - Özgeçmiş (Sisteme yüklenecek.). - Yüksek Lisans tezi (Mülakata getirilecek).
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 3

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Verbal must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). -Priority will be given to students that have obtained their BA or MA in the field of social sciences. -An essay of at least 1000 words describing the results of the master´s thesis. (to be uploaded to the system.) - A letter of intent of at least 1000 words, including a study proposal. (to be uploaded to the system.) - Turkish proficiency certificate (at least C1) - Two letters of reference (to be uploaded to the system by the referee or brought to the interview in a sealed envelope with a wet signature). - A letter from a faculty member from ITU stating that they agree to conduct the PhD study together (to be brought to the interview). - Curriculum vitae (to be uploaded to the system.) - Master´s thesis (to be brought to the interview).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 1

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Sanat Tarihi Doktora Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Kuramsal ve eleştirel yaklaşımların kavranarak kullanılması hedeflenmektedir.
Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında da, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Adayların lisans ya da yüksek lisans derecesini sanat tarihi ile ilişkili bir alanda almış olması beklenmektedir. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Mümkün olduğu sürece kendi kadrosu dışında, okul dışından yerli ve yabancı akademisyen, sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni çağırarak zengin bir ders programı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırarak özgün bir doktora tezinin oluşturulması hedeflenmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mezun olmak için en az 24 kredi ve doktora tezini tamamlamak gerekmektedir. Derslerin en az %30'u İngilizce, en az % 50'si de doktora dersi olmalıdır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Mezunlarımız galeri ve müzelerde uzman, devlet ve özel üniversitelerde öğretim üyesi, yazar ve sanat eleştirmeni olarak çalışmaktadırlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20131
20141
20151
20161
20172
20182
20191
20212
20222
20232


Program Çıktıları

P.Ç.1 Sanat Tarihi alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Sanat Tarihi alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, bunları kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.3 Sanat Tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürüterek liderlik etme, bu alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
P.Ç.4 Sanat Tarihi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.5 Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Sanat Tarihi alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
P.Ç.6 Sanat Tarihi alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme
P.Ç.7 Sanat Tarihi alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (doktora tezi) hazırlayabilme ve çalışmalarını, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan
E-mail: erkmena@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0-212-2452056
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/erkmena


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz
E-mail: kuban@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-29313002397
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kuban