Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalına bağlı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Sanat Tarihi Anabilim Dalı 1986–1987 eğitim-öğretim yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. Semra Ögel'in başkanlığında, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından açılmış ve ona bağlı olarak Sanat Tarihi lisansüstü eğitimine başlanmıştır. Sanat Tarihine geniş bir açıdan bakabilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ilkesi ile kurulan programda Prof. Dr. Semra Ögel (1986–1999), Prof. Dr. Ayla Ödekan (1999–2008), Prof. Dr. Filiz Özer (2008–2010) ve Prof. Dr. Zeynep Kuban (2010-) yöneticilik görevini üstlenmiştir. Sanat Tarihi Lisansüstü Programı, verilen derslere ek olarak, “Sanatı Anlamak”, “Sanat Tarihinde Gençler” gibi seminer dizileri, “Orient/ Occident”, Correlating Cultural and Ideological Positions: André Lhote, Paris and his Former International Students" gibi uluslararası sempozyumlar ve “Göcek’te Sanat Tarihi ve Felsefe Buluşmaları” gibi yaz okulları ve DAAD katkılarıyla Berlin'e teknik gezi programıyla zenginleşmiştir. Programın, Almanya’da Berlin Teknik Üniversitesi, Trier Üniversitesi, Lüneburg Leuphana Üniversitesi, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU), Fransa'da Bordeaux Michel Montaigne Üniversitesi ve İtalya’da Milan Nuova Accademia di Belle Arti sanat tarihi bölümleri ile uluslararası anlaşmaları bulunmaktadır. Sanat Tarihi Lisansüstü Programı’nın yetiştirdiği mezunların çoğu; yazar, galeri uzmanı, devlet ve özel üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sözel Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.85/4 (73.16/100) olmalıdır. - En az 500 sözcükten oluşan, tez önerisi içeren bir niyet mektubu. - İki adet referans mektubu (Referans veren tarafından sisteme yüklenecek veya kapalı zarfta, ıslak imzalı olarak mülakata getirilecek). - Özgeçmiş (Sisteme yüklenecek). - İTÜ içinden bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans çalışmasını birlikte yürütebileceklerine dair niyet mektup (Mülakata getirilecek).
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 6

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Verbal must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.85/4 (73.16/100). - A letter of intent of at least 500 words, including a thesis proposal. - Two letters of reference (to be uploaded to the system by the referee or brought to the interview in a sealed envelope with a wet signature). - Turkish proficiency certificate (at least C1) - Curriculum vitae (to be uploaded to the system). - A letter of Intent from a faculty member from ITU stating that they could conduct the master´s thesis study together (to be brought to the interview).
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Sanat Tarihi Lisansüstü Programı'nın amacı; sanat tarihinde, geniş bir perspektiften değerlendirmeye açık bir eğitimi gerçekleştirmektir. Bilgi birikiminin sağlanması dışında kuramsal yaklaşımların kavratılması da hedeflenmektedir.
Eğitim, sanat tarihi öğrencileri dışında da, lisans eğitimlerini değişik bilim dallarında tamamlamış öğrencilere açıktır. Başlangıcından günümüze arkeoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, edebiyat, iletişim, endüstri tasarımı, mühendislik, mimarlık, tiyatro, sinema, resim alanlarından öğrenciler anabilim dalımızda yüksek lisans eğitimine katılmaktadırlar. Disiplinlerarası bir eğitimi gerçekleştirmesi birimin özgünlüğüdür ve bu farklılık eğitimde bir dinamizm yaratmaktadır. Bu açıdan programda özellikle kuram, tarih, sosyoloji, felsefe, metodoloji, analiz ve yorum konularına yer verilmektedir. Öncelikli olarak da ezbere dayalı olmayan, öğrenciyi sorgulamaya ve tartışmaya yönelten aktif bir eğitim verilmeye özen gösterilmektedir. Program, kuruluş ilkelerine sadık bir şekilde sürdürülmektedir. Mümkün olduğu sürece kendi kadrosu dışında, okul dışından yerli ve yabancı akademisyen, sanat tarihçisi ve sanat eleştirmeni çağırarak zengin bir ders programı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Amacı; disiplinlerarası bir eğitim gerçekleştirmek, analitik araştırma yöntemi uygulama yetisini geliştirmek ve eleştirel bakış açısı kazandırmaktır. Lisans alt yapısıyla sanat tarihinin metotları, kavramları ve dili harmanlanarak özgün bir yüksek lisans tezinin oluşturulması hedeflenmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Mezun olmak için en az 24 kredi ve yüksek lisans tezini tamamlamak gerekmektedir. Teze yazılma koşulu alınan derslerin ortalamasının en az 3,00 olmasıdır.
Öğrencilerin seçmeli derslerden en az 12 kredi tamamlaması zorunludur.
Öğrencilerin derslerin en az %30'unu İngilizce alması zorunludur.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Mezunlarımız galeri ve müzelerde uzman, devlet ve özel üniversitelerde öğretim üyesi, yazar ve sanat eleştirmeni olarak çalışmaktadırlar.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20133
20142
20153
20161
20173
20188
20193
20211
20224


Program Çıktıları

P.Ç.1 Sanat Tarihi alanı ve farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yorumlayabilme ve bunları kullanarak yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Sanat Tarihi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, bunları kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
P.Ç.3 Sanat Tarihi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bu alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve liderlik yapabilme
P.Ç.4 Sanat Tarihi alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
P.Ç.5 Bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olma, Sanat Tarihi alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
P.Ç.6 Sanat Tarihi alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek çalışma yürütme; alan bilgisini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
P.Ç.7 Sanat Tarihi alanında bağımsız ve özgün bir çalışma (master tezi) hazırlayabilme ve çalışmalarını, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Proje süreçlerini planlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Aslıhan Erkmen Birkandan
E-mail: erkmena@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0-212-2452056
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/erkmena


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz
E-mail: kuban@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-29313002397
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kuban