Sürdürülebilirlik Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Sürdürülebilirlik Anabilim Dalına bağlı Sürdürülebilirlik Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

%100 İngilizce ve tezli bir yüksek lisans programı olan Sürdürülebilirlik YL programı, herhangi bir bölüme bağlı olmayan, disiplinler arası bir programdır. 4 yıllık mühendislik, mimarlık ve temel bilim fakültelerinin mezunları kabul edilmektedir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 153 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Önerilen programa Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği dahil olmak üzere ilgili 4 yıllık mühendislik lisans programlarının, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlama dahil olarak 4 yıllık ilgili Mimarlık lisans programlarının ve Biyoloji, Kimya, Ekonomi dahil olmak üzere ilgili 4 yıllık Temel Bilim ve İnsan ve Toplum Bilimleri lisans programlarının mezunları başvurabileceklerdir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 25

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical, Verbal or Equally Weighted must be minimum 70 (old system GRE Quantitative minimum 675, new system GRE minimum 153 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.4/4 (62.66/100). All departments that have min 4 years bachelor education are included.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 8

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma adına mühendislik bilgilerini kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alarak çözümleyebilme, ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme veya uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve projelerin yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün belirlediği minimum kredi ve AKTS gerekliliklerini yerine getiren öğrenci mezun olur.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Dünyada “Sürdürülebilirlik” uygulama alanına yönelik eğitim ve öğretim hizmeti veren çok sayıda yüksek lisans programı bulunmakta iken ülkemizde sayısı oldukça azdır. Listede yer alan programlar da belli anabilim dallarına odaklı olması sebebiyle dar kapsamlı olarak değerlendirilebilriler. Ülkemizdeki örneklerin çoğu vakıf üniversitelerinin programlarıdır. Özellikle şirketlerin hızla değişen dünya görüşlerine ve ülkemizde imzalanan Paris Anlaşması koşullarına ayak uydurabilmesi adına yönetimsel önemli değişiklikleri bünyelerinde benimseyerek uygulamaları gerekmektedir. Rochester Institute of Technology (RIT)'nin sürdürülebilirlik yüksek lisans programının mezunlarının %100 işe yerleştirme oranına sahip olduğu belirtilmektedir. Bu, konu ile tüm mezunların mezun olduktan kısa bir süre sonra iş bulduklabildikleri veya eğitimlerini ilerletmeyi seçtikleri anlamına gelmektedir. LinkedIn’de yalnızca Aralık ayında Türkiye’de yayınlanan iş ilanları incelendiğinde, Türkçe

tanımlama ile 22 adet ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı/Mühendisi’ aranırken, İngilizce tanımlama ile 41 adet ‘Sustainability Specialist/Engineer’ arandığı görülmektedir. İş ilanı veren çoğu sektör kurumunun kurumsal yapıda olduğu ve en az %25’inin de yönetici pozisyonunda mezunlar aradığı gözlenmiştir. Ayrıca, yüksek lisans programı ile eş zamanlı olarak açılması planlanan doktora programı da akademiye veya araştırmaya odaklanan bir öğrencinin sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarına devam olanağı da sunacaktır.


Mezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma adına mühendislik bilgilerini kullanabilme, uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
P.Ç.2 Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
P.Ç.3 Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alarak çözümleyebilme, ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme veya uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
P.Ç.4 Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
P.Ç.5 Sürdürülebilirlik yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve projelerin yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Çevre koruma alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma yapar; bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Çevre koruma alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Çevre koruma ile ilgili problemleri kurgular, çözüm için teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çevre koruma alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarına dair farkındalığa sahiptir, gerektiğinde bunları detaylı olarak inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler üretir; yeni yöntemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları ile ilgili farkındalığa sahiptir, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
3-Çevre koruma ile ilgili uygulamaların sosyal ve çevresel 
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
4-Çevre koruma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
2-Çevre koruma alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama planları yapar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Börte Köse Mutlu
E-mail: kosebo@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kosebo


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Börte Köse Mutlu
E-mail: kosebo@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kosebo