Yer Sistem Bilimi Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Yer Sistem Bilimi Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Yer Sistem Bilimi Programı atmosfer, deniz, iklim, ekoloji, jeoloji, hidroloji, çevre bilimi ve insan etkisi gibi disiplinler arası araştırma alanlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan ve öğrencilere bu yönde eğitim alma ve araştırma becerilerini geliştirme olanağı sunan bir doktora programıdır.
Yer Sistem Bilimi Programı doğa ve çevre bilimlerine ilgi duyan tüm lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Programa tüm fen ve sosyal bilim alanlarında lisans derecesi almış öğrenciler başvurabilir; bunun yanısıra doğa bilimlerinde veya temel mühendislik alanlarında birikimi olan öğrenciler de genellikle tercih edilir. Özel durumlarda, sosyal bilim alanlarında öğrenciler de programa kabul edilebilmektedir.
Yer Sistem Bilimi Programının bilimsel araştırma alanları; Atmosfer Bilimleri, İklim Değişikliği, Atmosferik Modelleme, Hava Kirliliği, Bölgesel İklim Modellemesi, Hidrometeorolojik Gözlemler, Jeomorfoloji/Ekohidroloji/Hidroloji, Fiziksel ve Kimyasal Oşinografi, Oşinografik Modelleme, Biyojeokimya, Kutup Araştırmaları, Palinoloji/Paleoklimatoloji/Deniz Jeolojisi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Speleoloji, Hayvan Sistematiği/Ekoloji ve Antropoloji alanlarından oluşmaktadır.
Yer Sistem Bilimi Doktora Programında Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer dersi haricinde zorunlu ders yoktur, ancak dışarıdan yüksek lisans derecesi ile gelen doktora programı öğrencilerinin Yer Sistem Bilimi Programı zorunlu yüksek lisans derslerini alması tavsiye edilir. Yer Sistem Bilimi Yüksek Lisans programında zorunlu derslerden beşi ortaktır (Data Analyses for Climate Scientists, Earth System, Physical Hydrology, Software Tools for Environmental Sciences, Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer). Altıncı zorunlu ders olarak öğrenciler, yönelimlerine göre, Fundamentals of Ecology veya Physics and Chemistry of the Climate System derslerinden en az birini almak zorundadırlar.
Doktora Programına başvuran öğrencilerin araştırma ilgi alanları doğrultusunda Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden bir danışman ile görüşmüş olması ve kabul almış olması beklenir.
Tarihçe
Yer Sistem Bilimi Programı 1997 senesinde İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulmuştur. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nün amacı geniş anlamı ile yer bilimlerinde yüksek kaliteli araştırma ve lisans-üstü eğitimi yapmaktır. Enstitü içinde üç anabilim dalı yer almaktadır: Katı Yer Bilimleri, İklim ve Deniz Bilimleri, Ekoloji ve Evrim. 2021 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması ile Yer Sistem Bilimi Programı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlanmıştır.
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nün lisansüstü programlarının genel amacı çeşitli lisans programlarından gelen öğrencileri Yer Sistemi’nin süreçleri ve tarihi konusunda bilgi üretebilen veya güncel bilgiyi uygulayabilen araştırıcılar olarak yetiştirmektir.
Misyon
21. yüzyılda gezegenimizde ‘sürdürebilir’ bir yaşam için gerekli bilim desteğini vermesi beklenen yer ve yaşam bilimleri, yeni bir bakış açısına ve bunun için gerekli kültüre sahip kadrolara ve araştırma örgütlemesine ihtiyaç duymaktadır. Bu yeni düzende disiplinler arası sınırlar kalkmalı (veya en azından geliştirilmeli), araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır.
Yer Sistem Bilimi Programının özgörevi Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine ve hayat süreçlerine bütün olarak bakabilen, onun sistemlerini ve bu sistemlerin işleyişindeki mekanizmaları anlamayı görev edinen araştırmalar yapmak ve bu konuda yetkin bilim insanları yetiştirmektir. Bu temel görevin yanında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde ‘çevre sorunlarının’ anlaşılmasına ve çözümler geliştirilmesine bilimsel destek verir.
Vizyon
Yer’in katı, sıvı ve gaz katmanlarının ve yaşam süreçlerinin özelliklerini, bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmaları anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak;
Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, ama diğer disiplinlerin dilinden anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırıcıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmektir.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4 (76.66/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.25/4 (82.5/100) olmalıdır. Programa Mühendislik, Fen ve Sosyal Bilim Alanlarında lisans derecesi almış öğrenciler başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 15

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 65 (old system GRE Quantitative minimum 652, new system GRE minimum 152 ). Graduate GPA must be minimum 3.00/4 (76.66/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.25/4 (82.5/100). Students with a bachelor\\´s degree in Engineering, Science and Social Sciences can apply to the program. For doctoral admission, candidates must submit an acceptance letter from a faculty member who is a member of the program they plan to work with during their education.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Yatay Geçiş Kontenjanı : 5

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Gezegenimizde sürdürebilir bir yaşam için gerekli bilim desteği yerbilimleri eğitimi olmadan sağlanamaz. Yerbilimleri eğitimi ise yeni bir bakış açısına ve bu bakış açısı için gerekli kültüre sahip kadrolar ile araştırma altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Dünyamızın değişen bu yeni düzeninde disiplinler arası sınırlar kalkmalı veya en azından geliştirilmeli, araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır. Jeodinamik doktora programının eğitim amacı Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine bütün olarak bakabilen, onun işleyişindeki dinamikleri öğrenmeyi amaçlayan yetkin lisansüstü öğrencileri yetiştirmektir. Yer’in tüm katmanlarının özelliklerini, bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmayı anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak; Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, ama diğer disiplinlerin dilinden de anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırıcıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmek, Yer Sistem Bilimi doktora programının eğitim amaçlarıdır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

- Alınan derslerin %50'sinin 600 kodlu olması,
- Toplamda 21 kredi almış olmak,
- Her dersten en az CC notu almış olmak,
- %30 İngilizce şartını sağlamış olmak (pratik olarak 3 adet 3 kredilik ders anlamına geliyor),
- Seminer dersinden başarılı olmak,
- Doktora Yeterlilik dersinden başarılı olmak,
- Not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması,
- Araştırmalarını bir tez olarak düzenleyip savunmak,
- Araştırma sonuçlarını SCI’da indekselen dergilerilerde en az bir makale olarak yayınlamak.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Bu programdan derece alan öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında uzman olarak görev alıp doğal kaynakların geliştirilmesi, yer süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesine yönelik çalışan alanlarda görev alabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslararası yüksek öğretim kurumlarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıp, öğretim üyesi, uzman veya okutman olarak görev alabilirler.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20133
20143
20153
20161
20183
20191
20202
20211
20223
20233


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yer Sistemi’ni oluşturan temel bileşenleri, süreçleri ve bunların dinamiklerini ileri düzeyde kavrar
P.Ç.2 Yer süreçlerinin modellemesine yönelik metodolojileri bilir; bu amaçla bilişim teknolojilerini kullanabilir
P.Ç.3 Küresel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarını doğa bilimleri birikimini kullanarak çözümleyecek araştırma projelerine doğa bilimleri birikimini kullanarak katkı verebilir
P.Ç.4 Yer bilimleri alanında eleştirel düşünür
P.Ç.5 Akademik etiğin bilincindedir
P.Ç.6 Bilimsel ortamlardaki yeni çalışmaları izler, kendi çalışmaları ile ilişkisini kurar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı ya da sözlü olarak sunar, toplumla paylaşır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yetemen
E-mail: yetemen@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/yetemen


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ilıcak
E-mail: milicak@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/milicak