Ulaştırma Mühendisliği Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

İTÜ Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu programa 1974 yılından itibaren (MMLS döneminde) öğrenci alınmakta olup, o dönemlerde akademik yıl başına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 6-7 civarında kalırken, 1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne geçişle bu sayı artarak, günümüzde 20-25 öğrenciye ulaşmıştır. Talep fazla olduğu için, mülakatlara bu sayının çok üzerinde öğrenci gelmekte ve onların arasından programa uygun görülen öğrenciler seçilebilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ulaştırma Lisansüstü Programı, deneyimli ve geniş bir öğretim üye ve elemanı kadrosuna sahiptir, diğer üniversitelerden farklı olarak demiryolu konusunda da deneyimli akademisyenler bulunmaktadır. Programın ders planları hazırlanırken, dünyada önde gelen üniversitelerdeki eğitim-öğretim programları incelenmiş olup, Üniversitemizde sürdürülen eğitimin bu üniversiteler ile önemli ölçüde benzerlik gösterdiği saptanmıştır.

Doktora Programı’nda ise öğrenciler çalışma alanlarına yönelik 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Daha sonra, Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrencinin özel ve güncel olabilecek bir konuda uzmanlaşması ve o konuda yenilikler ortaya koyması beklenir. Ulaştırmanın çok disiplinli karakteri doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında konu sayısını ve çeşitliliği arttırıcı bir katkı sağlamaktadır.

Ulaştırma bir ülkenin gelişmesinde özel öneme sahip bir sektör olup, çalışma alanları da dikkate alınarak günümüzde öğrenciler tarafından daha çok kabul görmektedir. Ayrıca doğrudan ulaştırma ile ilgili çalışma hayatını sürdürenler de bilgi birikimlerini arttırmak için bu programa başvurarak, akademik çalışmalarla uygulama çalışmalarının ortak bir paydada birleşmesini sağlamaktadırlar.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 75 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 700, yeni sistem GRE Quantitative minimum 155 ). Minimum yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.2/4 (81.33/100) olmalıdır. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum lisans ortalaması 3.5/4 (88.33/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama mezunları başvurabilir. Ulaştırma müh konusunda yüksek lisans mezunu olmak veya ulaştırma alanında çalışıyor olmak. 2 adet referans mektubu ve doktora yapacağı danışmandan kabul mektubu gerekmektedir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 5

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 75 (old system GRE Quantitative minimum 700, new system GRE minimum 155 ). Graduate GPA must be minimum 3.2/4 (81.33/100). Minimum GPA from undergraduate to doctorate must be 3.5/4 (88.33/100). Graduation must be All Engineering, Architecture, Urban and Regional Planning. Masters degree has to be related to Transportation Engineering. Applicants needs to present 2 reference letter and an acceptance letter from their advisor.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Programın özgörüsü; Konuyla ilgili sistemleri sürdürülebilir ulaştırma ve gelişme kavramına dikkat ederek planlama, tasarlama ve gerçekleştirme becerisine sahip, gelişmiş ülkelerde gündemde olan yenilikleri takip eden, dünya standartlarında araştırma yapabilen mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde, çağdaş bilgiler ile donanımlı olmaktır.

Programın özgörevi; Bir araştırmayı planlayıp yürüten, sonuçlandıran, çağdaş gelişmelere açık, disiplinlerarası çalışabilen, ulusal ve evrensel kültüre sahip, çevre sorunlarına önem veren, çağdaş yöntem ve araçları kullanabilen, ulaştırma mühendisliği konu ve problemlerinin analiz ve sentezini yapabilen, deneysel veya kuramsal modelleme becerisi olan, bilgiyi paylaşmayı ilke edinmiş ulaştırma mühendisleri yetiştirmektir.

Ulaştırma konuları çok geniş kapsamlı olup, diğer disiplerin (zemin, işletme, yapı, kent planlaması vb.) konularını da kısmen kapsamakta ve ulaştırma yatırımları giderek önem kazandığı için Yüksek Lisans mezunlarının ulaştırma ile ilgili bir birimde çalışma olanağı giderek artmaktadır. Günümüzde karayollarının yanısıra demiryollarına yapılan yatırımlarda da önemli artış olmuştur, birçok öğrenci veya mezun bu Kurumlarda çalışmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora Programına devam eden öğrencilerin önemli bir kısmı Ulaştırma ile ilgili planlama, projelendirme, bakım, laboratuvar, araştırma veya uygulama yapan firma, kurum, merkez vb. yerlerde çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan tezler, bu öğrenciler sayesinde daha uygulamaya yönelik olabilmekte ve teorik çalışmanın yanısıra pratiğe dair araştırmalar içermektedir.

Ülkemizdeki diğer Üniversitelerden Doktora çalışması yapmak üzere Ulaştırma Programı’na gelen genç araştırmacılar da doktor ünvanı alarak, Üniversitelerine dönmelerinin ardından akademisyenliğe adımlarını atarak, ülkemizdeki ulaştırma konusunda sınırlı olan akademisyen kadrosuna katılmaktadırlar.

Günümüzde bilgiye ve dökümana erişmedeki kolaylıklar ve yenilikler yüksek lisans ve doktora ders ve tezlerine de yansımakta ve daha güncel ve faydalı, aynı zamanda uygulanabilen ve bir ihtiyacı karşılayabilen çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan tezler aynı zamanda akademik yayın yapmada kullanılarak, Üniversitemizin yıllık toplam yayın sayısına katkıda bulunulmaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İTÜ Ulaştırma Mühendisliğinde Doktora yapmak isteyen öğrencilerden öncelikle Yüksek Lisans çalışmalarını Ulaştırma ile ilgili bir alanda yapmış olması beklenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin doktora programına kabul edilebilmesi için mülakat öncesinde danışmanlığını yapacak öğretim üyesini belirlemesi ve onay alması beklenir. Doktora Programına kabul edilen öğrenciler çalışma alanlarına yönelik 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Alınacak doktora derslerinde zorunluluk şartı aranmaz. Derslerin enaz yarısı Doktora Programı dersi (600 kodlu) ders olmalıdır. Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrenciden özel ve güncel olabilecek bir konuda uzmanlaşması ve o konuda yeni bir metod, teori veya literatürde olmayan bir katkı ortaya koyması beklenir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

 Büyük Kentlerin Ulaşım Planlamalarına Yönelik Çalışmalarda
 Ulaşım Fizibilite Araştırmalarında
 Karayolları Genel Müdürlüğü’nde
 Büyükşehir ve Belediyelerin Trafik ve Ulaşım Birimlerinde
 Havayolu Taşımacılığı ve Havaalanı İnşaatı ile ilgili İşlerde
 Yolcu ve Yük Taşımacılığı yapan Firmalarda
 Kavşak, Otoyol vb. Projelendirme ve Yapım İşlerinde
 Demiryolu, Üstyapısı ve Bakımı ile İlgili Çalışan Kurumlarda
 Ulaşım Altyapıları ile İlgili Çalışan Firma ve Kurumlarda
 TCDD ve Metro İstanbul A.Ş. gibi demiryolu ile ilgili çalışan Kurum veya Şirketlerde.
 Diğer Üniversitelerde.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20144
20151
20162
20173
20182
20195
20202
20211
20223
20231


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
P.Ç.2 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
P.Ç.3 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
P.Ç.4 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
P.Ç.5 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
P.Ç.6 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
P.Ç.7 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme.
P.Ç.8 Alanı ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
P.Ç.9 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
P.Ç.10 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
P.Ç.11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
P.Ç.12 Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
P.Ç.13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
P.Ç.14 Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
P.Ç.15 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
P.Ç.16 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
P.Ç.9
P.Ç.10
P.Ç.11
P.Ç.12
P.Ç.13
P.Ç.14
P.Ç.15
P.Ç.16
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11