İşletme (MBA- İTÜ-KKTC) Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme (İTÜ-KKTC ) Anabilim Dalına bağlı İşletme (MBA- İTÜ-KKTC) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Programın amacı: İTÜ eğitim kalitesini, çalışan ve kariyerine ara vermeden kendini geliştirmek isteyen bireylerle buluşturarak; onları iş hayatlarında liderliğe taşıyacak bir gelişim ortamı sağlamaktır. İTÜ-KKTC MBA programı, farklı iş alanlarından gelen adayları; bilimsel gelişmeleri takip edebilen, edindikleri bilgileri karşılaşacakları sorunları çözmede kullanabilen ve çalıştıkları kurum için katma değer yaratabilen yöneticiler haline getirmeyi amaçlamaktadır.
• Program 13 dersi kapsayan üç dönemden oluşmaktadır. I. ve III. Dönemler dört, II. Dönem ise beş ders bulunmaktadır.
• Program %100 İngilizcedir
• Dersler, Lefkoşa Surlar içinde yer alan Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) binasında yapılacaktır.
• Program için TC/KKTC uyruklu ve yabancı uyruklu kontenjanı ilan edilir. Program, yeterli kontenjanın sağlanması halinde başlatılır. Yeterli kontenjana ulaşılamaması durumunda programın açılıp açılmaması İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Kararı’na bağlıdır

Katılımcıların, program sayesinde kazandıkları becerilerle işlerini daha verimli ve etkin hale getirebilme olanaklarına sahip olmalarının yanı sıra, hem iyi koşullarda iş bulma fırsatını hem de çalıştıkları kurumlarda daha üst konumlara ilerleyebilme şansını elde etmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenci Kabul Koşulları:MBA Yüksek Lisans Programı; mezun oldukları program türüne bakılmaksızın tüm lisans mezunlarına açıktır. Adaylardan kayıt kabul koşulu olarak sağlamaları istenen yeterlilikler ise aşağıda belirtildiği gibidir.
• Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
• İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak. Kabul edilen sınavlar ve en az puanlar:
-İTÜ Proficiency Exam:55 veya
-YDS: 55 veya e-YDS: 55 veya
-YÖKDİL: 55 veya
-TOEFL (IBT): 70 veya
-PTE (Akademik): 60.
• ALES şartı aranmaz.
Program mevcut ve güncel olan İTÜ Senatosu ilgili enstitü/program kararlarına göre yürütülür.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

-İşletmenin finans, pazarlama, yönetim ve hukuk boyutlarına ilişkin kuramsal bilgiyle donatılmı
-İşletmeyi bir bütün olarak yorumlayabilen, geniş bakış açısına ve yüksek analiz gücüne sahip,
-Mevcut deneyimlerini kuramsal bilgi ışığında anlamlandırabilme becerisini kazanmış,
-Takımlar içerisinde etkin görev alabilen, liderlik özellikleri gösteren,
-Sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen,
-Ulusal ve uluslararası iş ortamlarında iddialı, yönetim kademelerinde tercih edilen mezunlar kazandırmaktır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim döneminde (1 yıl) 3 dönemdeki 13 dersin ve bir bitirme projesinin başarı ile tamamlanması


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

İşletme Yüksek Lisans Programı temelde yönetici becerilerini geliştirmek amacındadır. Bu beceriler sadece işletme mezunları için değil tüm diğer birimlerden mezun olan öğrenciler için de vazgeçilmez durumdadır. Gerçekten de mesleği ne olursa olsun ve üyesi olunan kurumda hangi seviyede çalışıyor olursa olsun, her birey, muhakkak bu becerilere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden de bu becerilere sahip olacak olan mezunlarımız, kariyer basamaklarında yükselme olanağına sahip olduğu gibi, çalıştıkları kuruma da önemli katkılar yapacak ve fark yaratabileceklerdir. Yurt içinde ve yurt dışında tüm kurumlarda, burada aldıkları uygulama odaklı eğitim sayesinde kolay adaptasyon ve hızlı sonuç alma becerilerini hem kendilerinin hem de kurumun çıkarına uygulamaya koyabileceklerdir.


Mezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine ve iş hayatı deneyimlerine dayalı olarak işletme kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulamalarına dair bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
P.Ç.2 Yöneticilik deneyimi ile işletme alanında edindiği bilgileri, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, edindiği becerileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme ve yeni bilgiler üretebilme
P.Ç.3 İşletmenin herhangi bir uzmanlık alanında karmaşık problemleri belirleme, bunlara ilişkin veriler derleme ve inceleme, alanına özgü kuramsal bilgileri ve araştırma yöntemlerini kullanarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözümler üretebilme
P.Ç.4 Farklı disiplin ve yöneticilik kademelerinden gelen katılımcılarla takım çalışmalarında görev alabilme ve liderlik yapabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanarak elde edilen bulguları yazılı, sözlü ve görsel şekilde, Türkçe ve/veya İngilizce olarak ileri düzeyde sunabilme
P.Ç.5 İşletme alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mevcut bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek bağımsız çalışmalar yürütebilme
P.Ç.6 İnsanlar, örgütler ve toplumlar arası ilişkileri ve etkileşimi kavrayabilme, etik değerleri özümseyebilme, bilgi toplumuna giden yolda alanındaki bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri öne çıkararak sürdürülebilirlik kısıtı altında topluma katkıda bulunma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Prof. Dr. H. Şebnem Burnaz
E-mail: burnaz@itu.edu.tr
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/burnaz


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. H. Şebnem Burnaz
E-mail: burnaz@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/burnaz